Krajinné inženýrství

Realizujeme projekty územních studií krajiny, odtokových poměrů a komplexní pozemkové úpravy.

Územní studie krajiny

Nabízíme kompletní zpracování územních studií krajiny. Jedná se o zásadní téma pro rozvoj a ochranu krajiny v propojení se zastavěným územím. Dokument by se měl stát základem pro plánovací a rozhodovací činnost jednotlivých orgánů, protože může propojovat jednotlivé obce a celý region. Doposud se územní plánování převážně zaměřovalo na zastavěná území a ve volné krajině se plánování řešilo jen v chráněných oblastech. V době, kdy je naše krajina čím dál častěji ohrožena nedostatkem vody, je nezbytné nástroje územního plánování více využívat. 

Studie odtokových poměrů

Zabýváme se zpracováním studií odtokových poměrů (vodohospodářská studie), které požadují státní pozemkové úřady před zahájením komplexních pozemkových úprav. Obsahem analýzy území jsou terénní průzkumy, vyhodnocení odtokových a erozních poměrů, vyhodnocení stávající územně plánovací dokumentace a identifikace melioračních staveb. Výsledkem je rámcový návrh cestní sítě, komplexní návrh protierozních a protipovodňových opatření se stanovením jejich účinnosti s vazbou na prvky ÚSES.

Pozemkové úpravy

Pro státní správu, konkrétně pro státní pozemkové úřady, zpracováváme jednoduché i komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Zajišťujeme komplexní zpracování pozemkových úprav, tj. vyhodnocení podkladů a analýzy současného stavu, zaměření zájmového území, zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav, tvorbu plánu společných zařízení, vypořádání nároků vlastníků pozemků, tvorbu návrhu nového uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy, vytyčení nově navržených pozemků od návrhu nového uspořádání po vytyčení nových hranic pozemků po schválené úpravě.

Zobrazit MawisGeoportalZobrazit DTMČR