Byli jsme u příprav stavby obchvatu Opavy

Ve Slezsku jsme připravovali datový podklad pro plánovaný obchvat.
31.1.2023

Práce zahrnovaly polohopisná a výškopisná zaměření předmětného území, včetně nezbytného rozsahu stávajících komunikací navazujících na budoucí stavbu, včetně zaměření nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí a povrchových znaků inženýrských sítí a všech nadzemních objektů. Délka předmětného úseku byla 3,47 km.

Severní navazující stavba „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ je již v realizaci (do provozu by měla být uvedena v roce 2023). Z jižní strany jsme navazovali na „I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká“ (vydání stavebního povolení).

V předmětném území byla před započetím prací provedena revize trigonometrických bodů a bodů ČSNS. Výsledky revize byly předány na portál ČÚZK. Síť bodů vytyčovací sítě (VS) stavby určená pro polohopisné a výškopisné zaměření byla pro zachování homogenity napojena na VS obou navazujících staveb. Pro VS byl vyhotoven návrh dle podmínek ŘSD, který byl před samotným mapováním schválen příslušnými odpovědnými osobami. Návrh obsahoval kromě textové a grafické části i fotografie jednotlivých bodů VS.

Vzhledem k rozsahu zaměření a poměrům zastavěného a nezastavěného území (zalesněného a nezalesněného území) byla pro vytvoření digitálního modelu terénu použita data z přímého geodetického měření a také data určená z lidaru. Nad územím jsme provedli nálet a mračno bodů bylo použito pro vyhodnocení modelu pouze v nezalesněném prostoru.

Ing. Pavel Hladík

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.