Geodeti sehráli důležitou úlohu na stavbě „V403/803“

V úseku č. 1 bylo odstraněno stávající jednoduché vedení a nahrazeno dvojitým vedením 400 kV.
30.4.2024

Na stavbě „V403/803“ v úseku č. 1 bylo odstraněno stávající jednoduché vedení 400 kV a nahrazeno dvojitým vedením 400 kV mezi Rozvodnou (dále jen TR) Prosenice a TR Nošovice.

Zdvojené vedení 400 kV probíhá územím Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje a vede v téměř celé délce nezastavěným územím. Kolegové geodeti: Ing. Pavel Hladík, Martin Moucha, Bc. Vojtěch Henzl, Jan Prošek a Ing. Martin Daněk pracovali na daném úseku, který má 82 stožárů s celkovou délkou 28 km. A co znamená odstranění jednoduchého vedení a nahrazení vedením dvojitým v praxi? Vodiče a izolátory se snesou, veškeré stožáry se demontují včetně odbourání základových patek do minimálně 1 metru hloubky. Na jejich místa, případně jinde v ose vedení dle potřeb projektanta, se vybudují základy pro osazení nových ocelových konstrukcí typu Dunaj a Soudek. Ty by měly být již schopny nést dvojité vedení 400 kV. Na akci se stavebně podílely společnosti Build Synergy s.r.o. a EGEM s.r.o.


Které dílčí kroky kolegy čekaly?

Na základě podrobného geologického průzkumu bylo rozhodnuto, že část stožárů bude založena na prostých základech a část na mikropilotech. Pro naši geodetickou činnost na stavbě to znamenalo několik typů různých prací:

Nutno ještě dodat, že před realizací veškerých stavebních prací proběhla skrývka ornice, která byla deponována v bezprostřední blízkosti patky a po dokončení bude opět rozprostřena kolem nové patky.

Po realizaci patky a dosažení požadované pevnosti betonu jsme přistoupili k pracím na usazení stožárové ocelové konstrukce. Ta je tvořena z jednoduchých ocelových úhelníků, montážní styky jsou šroubované. Stožár má v příčném řezu tvar pravidelného čtyřúhelníku s lineální proměnlivostí.

Konstrukce se stavěla dvěma způsoby. Buď realizační firma rovnou stavěla spodní část ocelové konstrukce stožáru nebo byl použit „přípravek“ a realizovala se jen nejspodnější část, zhruba 2metry nad patkami. Při tomto druhém způsobu se po usazení konstrukce přípravek odstranil, doplnily se vzpěry a následně se pokračovalo ve stavbě stožáru výše. Tento druhý způsob byl volen z důvodu realizace práce osazování konstrukcí na více místech najednou a nutnosti technologických přestávek tak, aby byl dodržen a splněn harmonogram stavby a postup návazných prací.

V obou případech jsme museli pomocí dvou totálních stanic postavených do vhodných pozic „do kříže“ usazovat konstrukci za pomocí pracovníků realizující firmy, kteří dle našich pokynů konstrukci „posunovali“. Konstrukce se usazovala s přesností na milimetry. Řešilo se usazení do osy vedení, usazení do osy vyložení vodičů a rozměry i tvary spodní konstrukce (tzn. uhlopříčky mezi jednotlivými stojinami). Celá konstrukce se po usazení do správné polohy ještě výškově vyrovnávala tak, aby byl rámeček stožáru vodorovný a byla zajištěna svislost konstrukce stožáru. To byl někdy problém, protože patky konstrukce nebyly betonovány přesně do stejné výšky – dle projektu (pravděpodobně způsobeno dovibrováním betonu v základech). Někdy byl výškový rozdíl patek i pět centimetrů. Tato hodnota má značný vliv na vychýlení svislosti stožáru. Výškové dorovnání se provedlo ocelovými distančními destičkami umístěnými na styk betonové patky a konstrukce stožáru.

Totální stanice, které jsme používali pro usazení stožárů, byly TS Trimble S5 a S3 a odrazný minihranol. Pro určení souřadnicového systému S-JTSK jsme využili aparaturu GNSS Trimble R12i. Menší stožáry byly usazeny v rámci několika málo jednotek hodin, větší trvaly i přes 4 hodiny. Realizující firma nasadila pro posun konstrukce skupinu od 6 do 12 montážních pracovníků.

Po celkovém výškovém i polohovém usazení konstrukce byly ještě kontrolně všechny hodnoty přeměřeny a geodetem byl předán vytyčovací protokol o předání osazovaného stožáru vedení. Všechna data byla následně v kanceláři znovu přepočítána a kontrolně nahrána do podkladové 3D kresby. Z pohledu geodeta budou ještě navazovat práce na zaměření průhybů vodičů a realizace dokumentace skutečného provedení stavby, tak aby byl řádně splněn termín kolaudace díla ke konci roku 2024.

Autor: Ing. Pavel Hladík

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.