Nivelace kolejí železniční trati

Kontrolní měření poklesů při řízeném protlaku plynovodu pod železniční tratí.
26.1.2024

V projektu stavby „REKO VTL Květnov – Švarec, Vatín I, PS-01 VTL plynovod“ navrhl projektant křížení s dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí Havlíčkův Brod – Brno. Místo křížení plynovodu s tratí bylo řešeno bezvýkopově, pomocí řízeného protlaku. Geodeticky bylo potřeba změřit a určit případné výškové posuny a deformace kolejnicových pásů.

Naše měření měla rovněž poskytovat informace o aktuálním stavu železniční trati a zajistit bezpečnost provozu v průběhu a po dokončení stavebních prací. Jako referenční body pro přesnou nivelaci byly využity trvalé body mimo oblast protlaku, konkrétně patky podpěr trakčního vedení, na nichž byly umístěny měřické hřeby (železniční bodové pole, zajišťovací značka – ZZ).

Vzhledem k lokální povaze měření nebylo potřeba znát reálné nadmořské výšky těchto bodů, ale stačilo si vytvořit místní výškový systém. Jako základní hodnotu jsme zvolili 100 metrů pro jeden z pevných bodů na nedaleké mostní konstrukci. Od něj jsme vytvořili lokální výškový systém, dostatečně odlišný od skutečné nadmořské výšky bodů. Druhý referenční bod, který nám sloužil jako kontrolní, jsme si vytvořili nivelačním pořadem.

Pro geodetická měření (nivelaci) bylo na každém kolejnicovém pásu určeno sedm pevných bodů za účelem zjištění posunů (jeden v ose protlaku a další ve vzdálenostech jeden, tři a pět metrů od předpokládané osy). Pro jednoznačnou identifikaci byla bodům přidělena čísla 101 až 107 na první kolejnici, na druhé kolejnici měly body číslování 201 až 207.

Pro skutečné hodnocení případných poklesů jsme si osu řízeného protlaku plynovodu souřadnicově vyznačili přímo na kolejovém loži, pro jehož vytyčení jsme použili přesnou a rychlou metodu GNSS. Aby bylo možno porovnávat souřadnice bodů na kolejnicích, bylo nutné si je geodeticky zaměřit nivelací v době před samotným řízeným protlakem a po jeho provedení. Zároveň jsme v obou etapách měření minimalizovali vliv povětrnostních a teplotních podmínek, abychom mohli měření mezi sebou porovnat.

Pro nivelační výpočty byl použit program Groma a skript v Pythonu. K následnému zpracování geodetických dat jsme použili software MGEO.

Na základě přesných měření se neukázal posun ani přetvoření (změna) osy koleje nebo změna stavu osy provozované železniční tratě. Všechny zjištěné odchylky se pohybovaly v mezích přesnosti měření a byly v souladu s různými teplotami v časech měření.

Pro potvrzení výsledků z dlouhodobého hlediska a vzhledem k dalším probíhajícím stavebním pracím bylo navrženo kontrolní měření, které by mělo být provedeno v delším časovém horizontu.

Díky pobočce VYG jsme si vyzkoušeli nové postupy, které se mohou používat i u jiných zakázek.

Popiska:

Chránička DN900 (viz foto) slouží jako ochrana pro chráničku DN700, přičemž meziprostor bude vyplněn injektážní cementovou maltou C25/30. Samotný plynovod DN 500 bude uzavřen v ochranném prvku (chráničce DN 700) s pryžovou manžetou.

Autor: Ing. Pavel Hladík

Chcete být informování o novinkách? Budeme vám zasílat Georevue.
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.